Тендери и конкурси PDF Печати Е-пошта

03.02.2012: ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА,критериум за доделување на договорот: најниска цена, ЗА НАБАВКА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ. Детали и документација

 

16.12.2011: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Финансиски – Осигурителни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ (Оглас бр.08/2011). Детали и документација

 

07.12.2011: Повик за изразување интерес во врска со имплементацијата на  проектот ЈИЕ Digi.TV финансиран преку Компонента 2 од Инструментот за пред пристапна помош за членство во Европската Унија (IPA). Детали (рокот е продолжен до 19.12.2011- понеделник)

 

02.12.2011:Поедноставена тендерска документација за набавка на авионски билети, , Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која се спроведува во хартиена форма и завржува со е-аукција, критериум за доделување на договорот: најниска цена. Детали и документација

 

 

22.11.2011: Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција. Набавка на средства за хигиена, за кујнски потреби и пијалоци. Детали и документација

 

28.06.2011: Тендерска документација за мобилна телефонија. Детали и документација.

12.04.2011: Тендерска документација за печатарски услуги со фотокопирање. Детали и документација.

 

12.04.2011: Тендерска документација за информатичка опрема - преносливи компјутери (Notebook). Детали и документација.

 

18.03.2011: Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио)на локално ниво. Детали и документација.

 

Пријава за учество на конкурс, Струга и Радовиш.

Општи, технички, продукциски, програмски и други услови, Струга и Радовиш

 

Пријава за учество на конкурс, Неготино

Општи,технички, продукциски, програмски и други услови,Неготино

 

 

18.03.2011: Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел) на локално ниво. Детали и документација.

 

Пријава за учество на конкурс.

Општи, технички, продукциски, програмски и други услови

 

24.01.11:Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи. Детали и документација за овој тендер.

 

25.01.11: Организирање на состанок на ЕПРА 2011 (во Охрид). Детали и документација за овој тендер.

 

Одговори на прашања од апликанти на тендерот

 

30.12.10 : Дигитализирање на реализирани ТВ програми од јавен интерес. Детали и документација за овој тендер.

 

17.11.10 : Финансиски- осигурителни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација за овој тендер.

 

09.11.10 : Резервација и набавка на авио билети за службени патувањa за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација за овој тендер.

 

21.10.10: Дигитализирање на реализирани ТВ програми од јавен интерес. Детали и документација за овoј тендер.


19.07.10: Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво

 

Одлука за распишување на конкурс.

Пријава за учество на конкурс.

Конкурсна документација - општи услови.

 

 

21.06.10: Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) на регионално ниво

Одлука за распишување на конкурс.

Пријава за учество на конкурс.

Конкурсна документација - општи услови.

 

04.06.2010: Конкурс за регионална радио станица, што ќе придонесе во развојот на франкофонијата во Р.Македонија.

Одлука за распишување на конкурс.

Пријава за учество на конкурс.

Конкурсна документација.

 

27.04.2010: Набавка на едно моторно возило. Детали и документација за овој тендер.

 

08.04.2010: Систематски преглед на вработените во СРД. Детали и документација за овој тендер.

 

16.02.2010: Набавка на две моторни возила. Детали и документација за овој тендер.

 

Прва исправка на тендерската документација: Исправка

Втора исправка на тендерската документација: Исправка