Македонски (Macedonia)ShqipEnglish (United Kingdom)

  • 301
  • img 5a
  • slika203
  • img 201b
  • slika204
Јавни набавки - Завршени конкурси
PDF
Печати
Е-пошта

Завршени конкурси од 2013 година:

10.06.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот Печатарски услуги со фотокопирање за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

10.06.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот НА УСЛУГА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА Детали и документација

06.06.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка услуга: ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА СНИМАЊЕ НА АУДИО - ВИДЕО ЗАПИСИ Детали и документација

06.06.2013:БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА КЛИМАТИЗЕРИ Детали и документаци

06.06.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА  НАБАВКА НА  24-часовен технички мониторинг надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола на седиштето на  Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

13.05.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка стока: Сретства за пијалоци и потреби за кујна Детали и документација

13.05.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка стока: Печатарски услуги со фотокопирање за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

08.05.2013: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка стока: Изнајмување на 2 (два) апарати за топли и ладни напитоци (кафемати), со набавка на потрошен материјал Детали и документација

Завршени конкурси од 2012 година:

28.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Ангажирање  фирма за:  водоинсталатерски услуги и електричарски услуги Детали и документација

28.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Миење на службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

27.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Истражување за новите услуги, што ќе се овозможат со активирање на дигиталната дивиденда (во рамките на проектот SEE Digi TV 2013 година за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

27.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Oдржување и сервис на постојната компјутерска мрежа и активна опрема во Советот за радиодифузија на РМ  Детали и документација

27.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Истражување за можностите за користење на дигитална дивиденда (во рамките на проектот  SEE Digi TV 2013  година) за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

27.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока: Истражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за радиодифузија на РМ (претходно објавената верзија содржеше техничка грешка во т. 3 - наместо илјада и шестотини испитаници се илјада  шеесет и шест. Во продолжение е коригираната верзија) Детали и документација

21.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока: Потрошен информатички материјал за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

19.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Редизајнирање и одржување на постојната веб страна (www.srd.org.mk) Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

19.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Истражување за новите услуги, што ќе се овозможат со активирање на дигитална дивиденда (во рамките на проектот  SEE Digi TV 2013  година) за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

19.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Истражување за можностите за користење на дигитална дивиденда (во рамките на проектот  SEE Digi TV 2013  година) за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

18.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Финансиски – за новите услуги, што ќе се овозможат со активирање на елни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМДетали и документација

14.12.2012:БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА НАБАВКА НА Предметот на Набавка услугата - Ангажирање на Биро за преведување за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

14.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

14.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Печатачи – мултифункциски уред за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока:  Канцелариски материјали за потребите на Советот за радиодифузија на РМ: Детали и документација

13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА предметот на набавка Cтока:ПОДАТОЦИ ОД МЕРЕЊЕТО НА СЛУШАНОСТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА Детали и документација

13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока: Средства за хигиена за потреба на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА предметот на набавка Cтока: ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕР И КОПИР АПАРАТИ за потребите на Советот за радиодифузија на РМДетали и документација

13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Авионски билети за потребите на Советот за радиодифузија на РМ Детали и документација

13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока: Потрошен информатички материјал за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација


13.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Ревизорски услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

12.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стоки:  Компјутерска опрема за локалните избори 2013 година за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

10.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Интернет конекција со хостирање на веб страница на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

10.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка - услугата ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИС НА ФОТОКОПИР АПАРАТИ, ФАКС И ПРИНТЕРИ ( мултифункционални уреди) на  СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ. Детали и Документација

10.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока: КВМ Свич – 1 парче за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

10.12.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕДМЕТ НА ЈАВНАТА НАБАВКА: УСЛУГАТА ОД АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ.  Детали и документација

29.11.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА Предметот на Набавка: Услуга - Интернет конекција со хостирање на веб страница на Советот за радиодифузија на РМ . Детали и документација

28.11.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА НАБАВКА НА Предметот на Набавка Стока: Новогодишни честитки и пакетчиња за потребите на Советот за радиодифузија на РМ по повод Новата 2013 година. Детали и документација

16.11.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА Предметот на Набавка: Подготовка и извршување на национална едукативна програма  (во рамките на проектот  SEE Digi. TV 2012 година) за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

10.10.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА НАБАВКА НА Предметот на Набавка Стоки: Горива за службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

26.09.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Стока: Анти-вирус софтверско решение – 80 инсталации. Детали и документација

14.09.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА НАБАВКА НА Предметот на Набавка Стоки: Горива за службените моторни возила на  Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

07.09.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Услуга: Истражување - Анализа на постојните  спецификации за приемничка  опрема за DVB-T  и  анализа на достапните  приемници за  DVB-T на пазарот во Република Македонија. Детали и документација

07.09.2012: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка – услугата: Истражување - Развој на правила на дигитална дивиденда на пазарот во РМ за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација.

23.08.2012: Барање за прибирање на понуди за набавка на предметот на набавка- Стока: Анти-вирус софтверско решение - продолжување на лиценца - 80 инсталации. Детали и документација.

23.08.2012: Барање за прибирање понуди за набавка на: Подготовка и извршување на националната едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi.TV 2012 година) за потребите на СРД. Детали и документација

03.07.2012: Барање за прибирање на понуди за набавка на предметот на набавка- Стоки- Уред за заштита од интернет и интранет- firewall. Детали и документација


03.07.2012: Барање за прибирање на понуди за набавка на предметот на набавка- Стоки-2 (два) клима уреди за потребите на СРД на РМ. Детали и документација

23.07.2012: Барање за прибирање понди за набавка на: Одбележување на 15годишниот јубилеј од основањето на СРД. Детали и документација

19.07.2012: Барање за прибирање понуди за набавка на Дополнителен модул за потребите на СРД на постојано апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни телекомуникациски мрежи“. Детали и документација

13.07.2012: Постапка со барање за прибирање понуди со објавување оглас, која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција за набавка на: Услугата - фиксна телефонија за потребите на СРД. Оглас бр. 08/2012. Детали и документација.

12.06.2012: ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 02/2012 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ 4 (четири) моторни возила за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

22.05.2012: ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 01/2012 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ: 4 (четири) моторни возила
за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

Забелешка: Оваа набавка е поништена со следната Одлука на СРД.

18.05.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ПИЈАЛОЦИ И ПОТРЕБИ ЗА КУЈНА. Детали и документација

03.05.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА. ЗА НАБАВКА НА: Печатарски услуги со фотокопирање за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација

03.05.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА.
ЗА НАБАВКА НА Истражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.

07.03.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА услугата – Одржување на хигиената во деловните простории на договорниот орган – Совет за радиодифузија на РМ. Детали и документација

03.02.2012: ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА,критериум за доделување на договорот: најниска цена, ЗА НАБАВКА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ. Детали и документација

Завршени конкурси од 2011 година:

16.12.2011: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Финансиски – Осигурителни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ (Оглас бр.08/2011). Детали и документација

07.12.2011: Повик за изразување интерес во врска со имплементацијата на проектот ЈИЕ Digi.TV финансиран преку Компонента 2 од Инструментот за пред пристапна помош за членство во Европската Унија (IPA). Детали (рокот е продолжен до 19.12.2011- понеделник)

02.12.2011:Поедноставена тендерска документација за набавка на авионски билети, , Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која се спроведува во хартиена форма и завржува со е-аукција, критериум за доделување на договорот: најниска цена. Детали и документација

22.11.2011: Постапка со барање за приб��рање на понуди со објавување на оглас, која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција. Набавка на средства за хигиена, за кујнски потреби и пијалоци. Детали и документација

28.06.2011: Тендерска документација за мобилна телефонија. Детали и документација.

12.04.2011: Тендерска документација за печатарски услуги со фотокопирање. Детали и документација.

12.04.2011: Тендерска документација за информатичка опрема - преносливи компјутери (Notebook). Детали и документација.

18.03.2011: Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио)на локално ниво. Детали и документација.

Општи, технички, продукциски, програмски и други услови, Струга и Радовиш

18.03.2011: Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел) на локално ниво. Детали и документација.

24.01.11:Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи. Детали и документација за овој тендер.

25.01.11: Организирање на состанок на ЕПРА 2011 (во Охрид). Детали и документација за овој тендер.

Одговори на прашања од апликанти на тендерот

Завршени конкурси од 2010 година:

30.12.10: Дигитализирање на реализирани ТВ програми од јавен интерес. Детали и документација за овој тендер.

17.11.10: Финансиски- осигурителни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација за овој тендер.

09.11.10: Резервација и набавка на авио билети за службени патувањa за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација за овој тендер.

21.10.10: Дигитализирање на реализирани ТВ програми од јавен интерес. Детали и документација за овoј тендер.

19.07.10: Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво

21.06.10: Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) на регионално ниво

04.06.2010: Конкурс за регионална радио станица, што ќе придонесе во развојот на франкофонијата во Р.Македонија.

27.04.2010: Набавка на едно моторно возило. Детали и документација за овој тендер.

08.04.2010: Систематски преглед на вработените во СРД. Детали и документација за овој тендер.

16.02.2010: Набавка на две моторни возила. Детали и документација за овој тендер.

Прва исправка на тендерската документација: Исправка

Втора исправка на тендерската документација: Исправка

 

Актуелно

ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што те��нолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот ��игнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе ��о попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални м��тоди на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...baner4

tv-spot-banner2

digi-banner1

zakoni5