ТОП ТЕМИ


Clenovi_na_SRD_Strategija_1.jpg
Новата Стратегија за развојот на радиодифузната дејност треба да поттикне нови инвестиции на медиумскиот пазар
Над 80 учесници од НВО-секторот, државните институции, националните агенции и други локални чинители улествуваат на јавните состаноци, што ги организира Советот за радиодифузија на РМ, а кои имаат цел драфтирање на новата петгодишна Национална стартегија за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013-2017.
Покрај унапредувањето на медиумскиот плурализам и слободата на изразување, целите на стратегијата се да го охрабрат економскиот развој на медиумскиот пазар, да ја унапредат медиумската писменост во земјата, особено во конвергентно медиумско опкружување. „Новите услуги коишто се нудат на медиумскиот пазар, паментните телевизори и интерактивните аудио-визуелните услуги на радиодифузната индустрија и’ даваат мноштво на можности за медиумска публицистика и иновативност. Меѓутоа, сите овие нови трендови мораат да обезбедт механизам за заштита на малолетниците, што е една од нашоте главни задачи“ – рече претседателот на СРД, м-р Зоран Трајчевски.
Дигитализацијата на телевизиските услуги во Р. Македонија од 2009 година се наоѓа во т.н. „фаза на премин“, а целосното исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е планиран за јуни 2013. Додека досегашната стратегија го трасираше патот кон дигитализацијата на ТВ услугите, нова стратегија ќе го заокружи целиот процес преку поставување на една од главните стратешки определби на македонското регулаторно тело за медиуми: охрабрување на медиумските компании да пронаоѓаат новомедиумски произвдои и нови публицистички жанрови: „Ние сме динамична и амбициозна работна група и најмногу од се’, сме ориентирани кон иднината. Новите технологии со себе носат ново-медиумски услуги, како што е хибридна телевизија, мобилна телевизија, комплементарни и интерактивни медиумски услуги итн.... од регулаторна перспектива сакаме да охрабриме нови инвестиции во секторот на новите медиуми, коишто ќе ја зголемат вработеноста во медиумската индустрија и кои на медиумските компании ќе им дадат дополнителен финансиски поттик, што за возврат ќе придонесе кон зајакнување на нивната независност; истовремено, мораме предвид да ги земеме потребите и желбите на публиката и ние соодветно да одговориме на нив во нашите регулаторни стратешки определби.“ – вели м-р Методија Јанчески, лидерот на тимот, што ја подготвува стратегијата.
СРД спроведе две одвоени репрезентативни истражувања на публиката на ниво на целата држава , со цел да се покаже, до која мера општата јавност е подготвена за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал, колку пари е спремно населението да плати за набавка на дигитален телевизиски рисивер, како и за нивните ставови и преференции во однос на програмите на радиодифузерите. Лидерот на работната група, г. Јанчески: „Бидејќи повеќе од половина од вкупното население користи широкопојасен интернет, мораме да создадеме регулаторни стратешки насоки, коишто ќе стимулираат нови инвестиции во областа на новите медиуми и да ги охрабриме постоечките медиумски компании да се развиваат хоризонтално, значи да обезбедуваат комплементарни медиумски услуги. Ние како тело за регулација на електронските медиуми исто така имаме задача да охрабруваме инвестиции во оние подрачја, каде што интересот за инвестирање е на ниско ниво, како што се руралните населени места.“
Со јасно поставена цел, стратегијата е планирано да биде усвоена во декември оваа година, а нејзиното спроведување се очекува да започне со почетокот на 2013.
dvb-t2-logo.jpg
Teleshopping.jpg
mobilna_televizija.jpg
dvbt2.jpg
operatori_monitoring.jpg
 
Тендери и конкурси PDF Печати Е-пошта
23.08.2012: Барање за прибирање на понуди за набавка на предметот на набавка- Стока: Анти-вирус софтверско решение - продолжување на лиценца - 80 инсталации. Детали и документација.
23.08.2012: Барање за прибирање понуди за набавка на: Подготовка и извршување на националната едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi.TV 2012 година) за потребите на СРД. Детали и документација
03.07.2012: Барање за прибирање на понуди за набавка на предметот на набавка- Стоки- Уред за заштита од интернет и интранет- firewall. Детали и документација

03.07.2012: Барање за прибирање на понуди за набавка на предметот на набавка- Стоки-2 (два) клима уреди за потребите на СРД на РМ.
Детали и документација
23.07.2012: Барање за прибирање понди за набавка на: Одбележување на 15годишни��т јубилеј од основањето на СРД. Детали и документација
19.07.2012: Барање за прибирање понуди за набавка на Дополнителен модул за потребите на СРД на постојано апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни телекомуникациски мрежи“. Детали и документација
13.07.2012: Постапка со барање за прибирање понуди со објавување оглас, која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција за набавка на: Услугата - фиксна телефонија за потребите на СРД. Оглас бр. 08/2012. Детали и документација.
12.06.2012: ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 02/2012 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ 4 (четири) моторни возила за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација
22.05.2012: ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 01/2012 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ: 4 (четири) моторни возила
за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Детали и документација
Забелешка: Оваа набавка е поништена со следната Одлука на СРД.
18.05.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ПИЈАЛОЦИ И ПОТРЕБИ ЗА КУЈНА. Детали и документација
03.05.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА. ЗА НАБАВКА НА: Печатарски услуги со фотокопирање за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Детали и документација
03.05.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА.
ЗА НАБАВКА НА Истражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
07.03.2012: ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА услугата – Одржување на хигиената во деловните простории на договорниот орган – Совет за радиодифузија на РМ. Детали и документација
03.02.2012: ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС, КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА,критериум за доделување на договорот: најниска цена, ЗА НАБАВКА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ. Детали и документација
16.12.2011: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА предметот на набавка Финансиски – Осигурителни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ (Оглас бр.08/2011). Детали и документација
07.12.2011: Повик за изразување интерес во врска со имплементацијата на проектот ЈИЕ Digi.TV финансиран преку Компонента 2 од Инструментот за пред пристапна помош за членство во Европската Унија (IPA). Детали (рокот е продолжен до 19.12.2011- понеделник)
02.12.2011:Поедноставена тендерска документација за набавка на авионски билети, , Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која се спроведува во хартиена форма и завржува со е-аукција, критериум за доделување на договорот: најниска цена. Детали и документација
22.11.2011: Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-аукција. Набавка на средства за хигиена, за кујнски потреби и пијалоци. Детали и документација
28.06.2011: Тендерска документација за мобилна телефонија. Детали и документација.
12.04.2011: Тендерска документација за печатарски услуги со фотокопирање. Детали и документација.
12.04.2011: Тендерска документација за информатичка опрема - преносливи компјутери (Notebook). Детали и документација.
18.03.2011: Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио)на локално ниво. Детали и документација.
Општи, технички, продукциски, програмски и други услови, Струга и Радовиш
18.03.2011: Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел) на локално ниво. Детали и документација.
24.01.11:Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи. Детали и документација за овој тендер.
25.01.11: Организирање на состанок на ЕПРА 2011 (во Охрид). Детали и документација за овој тендер.
30.12.10 : Дигитализирање на реализирани ТВ програми од јавен интерес. Детали и документација за овој тендер.
17.11.10 : Финансиски- осигурителни услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација за овој тендер.
09.11.10 : Резервација и набавка на авио билети за службени патувањa за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Детали и документација за овој тендер.
21.10.10: Дигитализирање на реализирани ТВ програми од јавен интерес. Детали и документација за овoј тендер.

19.07.10: Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво
21.06.10: Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) на регионално ниво
04.06.2010: Конкурс за регионална радио станица, што ќе придонесе во развојот на франкофонијата во Р.Македонија.
27.04.2010: Набавка на едно моторно возило. Детали и документација за овој тендер.
08.04.2010: Систематски преглед на вработените во СРД. Детали и документација за овој тендер.
16.02.2010: Набавка на две моторни возила. Детали и документација за овој тендер.
Прва исправка на тендерската документација: Исправка
Втора исправка на тендерската документација: Исправка