Македонски (Macedonia)ShqipEnglish (United Kingdom)

  • 301
  • img 5a
  • slika203
  • img 201b
  • slika204
Членови на Советот
PDF
Печати
Е-пошта

 

bojan Soptrajanov1

Академик Бојан Шоптрајанов, член

(член на Советот од април 2009 година со мандат од 6 години)

Датум и место на раѓање: 26 јануари 1937, Чачак, Србија

Државјанство: македонско

Брачен статус: оженет, две ќерки, четири внуци

 

Занимање

Професор (во пензија) по физичка хемија, Институт за хемија, Природно -математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Макед��нија

 

Образовни и научни студии

Додипломски студии во областа на хемијата: Универзитет во Скопје, 1955–1960 Постдипломски студии во областа на хемијата: Индијана Универзитет во Блумингтон, 1964–1965Докторат во областа на хемиските науки: Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје, 1973

 

Професионални позиции

Асистент: Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“во Скопје, 1960–1969

Доцент : Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1969–1974

Вонреден професор: Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1974–1978

Редовен професор: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1978–2002

Пензиониран: 2002- Член на Македонската академија на науките и уметностите: 1994

Член на Европската академија на науките и уметностите, Салцбург, Австрија, 2008

 

Раководни места

Проректор за образование и наука, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 1988–1990

Раководител на Одделението за математички и технички науки, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 2003–2007

Потпретседател, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 2008–2011

Професионални здруженија-Потпретседател и, подоцна, претседател на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

Претседател на Комисијата за спектроскопија на Унијата на хемиски друштва на Југославија

Претседател на Унијата на хемиски друштва на Југославија

Претседател на Комисијата за информатика и статистика на Републичката аедница за научни работи на Македонија

Претставник на Македонија во Одборот за хемија, молекуларни науки и технологија на COST

Претставник на Македонската академија на науките и уметностите на состаноците на ALLEA

Делегиран, од Македонската академија на науките и уметностите, за член на Советот за радиодифузија на Република

Многу други

 

Работа на стратегијата за истражувачки стратегии

Š. Adamič, M. Baručija, V. Levovnik, I. Mamužić, I. Mihel, S. Pantelić, J. Stipanov, T. Šercar, B. Šoptra¬janov, T. Toth, SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIGAL INFORMATIONS OF YUGOSLAVIA, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd, 1988 (in Serbo-Croation). Првиот проект за ширење на научно- технолошки информации во поранешна Југославија.
Lj. Arnaudovski, B. Starkovski, B. Šoptrajanov, G. Dimirovski, T. Trajkov, J. Šokaovski, N. Uzunov, V. Iva¬novski, A. Petrovski, D. Dodevski, S. Mihajlovski (eds), STRATEGY OF THE LONG-TERM DEVE¬LOP-MENT OF THE RESEARCH ACTIVITIES IN SR MACEDONIA UNTIL YEAR 2000, Republička zaednica za naučnoistražuvačka dejnost - Skopje, Skopje, 1988 (на македонски јазик).
A. Andreevski, Z. Popovska, A. Petroski, J. Jakimovski, M. Gjurčinov, C. Grozdanov, B. Šoptrajanov, T. Boševski, G.D. Efremov, DEVELOPMENT OF THE RESEARCH ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF MACE¬DONIA FOR THE 1996–2000 PERIOD, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, 1997 (на македонски јазик).
A. Položani, T. Geramitčioski, Z.T. Popovski, A. Aliu, S. Andonov, G. Bogoeva–Gaceva, A. Bučkovska, M. Garevski, T. Grčev, A. Dimovski, A. Josifovska, A. Markovski, M. Nestorovski, V. Petruševski, D. Plašeska–Karanfilska, A. Reka, K. Sotirovski, B. Spirkovski, L. Starova, V. Stefov, J. Tanevski, D. Hadžimišev, B. Šoptrajanov, PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF THE RESEARCH ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA UNTIL YEAR 2010, Ministerstvo za obrazovanie i nauka, Skopje, 2006 (на македонски јазик).
Полиња на интерес
Главно поле на интерес: структурна хемија, особено вибрациона спектроскопија.
Водечки научник на групата за структурна хемија на Институтот за хемија, Природно- математички факултет, најактивната и меѓународно призната истражувачка група во Македонија.
Систем на научни информации и ширењето на информации
Образование воопшто, особено образование по хемија (експерименти, мисконцепции и сл.)
Стратегии за научната дејност и за системите за научни информации
Проекти, Публикации
Многу проекти во Македонија и во поранешна Југославија
Проекти за научна соработка со колеги од Упсала, Шведска; Москва, Русија; Зиген, Германија; Софија, Бугарија; Лондон, Велика Британија, други
Повеќе од 220 научни публикации од коишто повеќе од 100 се вклучени во базата на податоци на Институтот за научно информирање (Thomson Reuters Web of Science)
Листа на трудови објавени надвор од Македонија, достапни тука.
Број на цитирања преку 600.
Основоположник и прв главен уредник на списанието Билтен на хемичарите и технолозите на Македонија (сегашното име е Македонско списание за хемија и хемиско инженерство), научно списание со највисок фактор на влијание во Македонија (околу 0,5).

 

Награди

Најдобар студент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ при дипломирањето.

Најдобар студент на Природно -математичкиот факултет во првите 25 години од неговото постоење.
Национална награда “11 Октомври” во 2005 (Највисоката награда во Македонија)
Две плакети на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,
Медалот “Македонски крст” на Македонската Православна Црква.

Медалот Tomasius на Универзитетот „Мартин Лутер“ во Хале, Германија
други

Повеќе публикации достапни се на линкот тука.

 


 

BRadovanovic

Бранислав (Бранко) Радовановиќ, член
(член на Советот од април 2009 година со мандат од 6 години)

 

Роден е на 16.06.1947во Битола

Дипломирал на Факултетот за политички науки во Белград

Добитник на признанието Крсте Мисирков

 

Движење во службата:

Со новинарство се занимавал уште како средношколец пишувајќи за Млад Борец и како студент и по дипломирањето работејќи за Вечерне Новости и како надворешен соработник во Нова Македонија;
Од 1977 до 1980 бил новинар во весникот на МЗТ и уредник во Стопански Весник;
Од 1979 година работел како соработник во надворешно-политичката редакција на МТВ, а од 1985 како коментатор и во повеќе наврати уредник во оваа редакција;
Неколку семестри бил асистент по теорија и практика на интердисцплинарните студии по новинарство на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.
Од 1999 година работи во Документарната програма на МТВ;
Во 2002 година станува уредник во Образовната програма на МТВ;
Некои од неговите поважни ангажмани како новинар и уредник се известувањата од поранешниот Советски Сојуз, од Заливската војна и од војната во Босна, за Македонците во Бугарија, Албанија и Грција;
Г. Радовановиќ ги напиша текстот и сценариото на документарната програма "Вчера беше денес", што беше емитувана на МТВ.
Во 1994 година го доби признанието Кристе Мисирков.

 


 

ID_Alma_Masovikм-р Алма Машовиќ, член

(член на Советот од август 2010 година со мандат од 6 години)

 

Алма Машовиќ e дипломиран машински инженер-магистер по машински науки, родена 1979 година во Скопје, Р. Македонија.
2002 година завршува VI/1 степен на студии на Машинскиот факултет при универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Скопје на насоката Термотехника и термоенергетика и стекнува право на стручен назив машински инженер.
2006 година дипломира на Машинскиот факултет во Скопје, на насоката Хидротехника, пневматика и автоматика и стекнува право на стручен назив - дипломиран машински инженер.
2009 година магистрира на Машинскиот факултет во Скопје на насоката Хидротехника, пневматика и автоматика на истражувачко подрачје : Механика на флуиди и струјно-технички системи со што стекнува право на стручен назив „Магистер по машински науки“.

 

Движење во службата:

2004 учествува на Летната акаденија (Summer Academy 2004), организирана од пактот за стабилност на Југоисточна Европа, во Петровац, Црна Гора, во период од 28.08 -08.09.2004. На академијата учествувала со свој научен труд под наслов: ”Егзактни решенија на дводимензионално струење, Навие-Стоксови равенки” (Special Flow Problems I: Exact Solutions to Two-Dimenzional Navie-Stokes Equations and Applications) под менторство на проф. Gunther Brenner.
2004 – 2006 работи како демонстратор при Институтот за Механика, Институтот за Струјна-техника,пневматика и автоматика и Институтот за Заварување и заварени конструкции на Машинскиот факултет во Скопје.

2007 – 2010: Виш цариник во Царинската испостава Скопје при Царинарница Скопје, со статус на униформирано лице, со посебни должности и овластувања.

 


 

SNaumov

Столе Наумов, член
(член на Советот од април 2009 година со мандат од 6 години)

 

Роден 03.03.1967 во Штип

Дипломирал на интердисциплинарните студии по новинарство на Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје

 

 

Движење во службата:

16 годишно новинарско искуство;
година на дипломирање: 1992;
во текот на студирањето новинар-соработник на "Студентски Збор", "Млад борец"; Македонска радиотелевизијa...
од 1992 новинар во првото приватно радио во Македонија Радио Канал 77;
од 1994 до 1999 година главен уредник на Радио Канал 77;
од 1999 уредник на скопското студио на Канал 77 и политички уредник на целокупната програма на радиото;
посебни области од интерес: политички афери, интервјуа со политички и економски/бизнис лидери, известување од избори, известување во врска со етнички прашања, известување-репортажи од кризни подрачја (Македонија, Косово, репортажи од поствоен Ирак), политички систем, закон за радиодифузија, уредување и програмска концепција...
повремен дописник на "Капитал" и "Фокус";
известување од повеќе важни меѓународни конференции и самити; НАТО и ЕУ Самит во Прага и во Порто Карас, пактот за стабилност во Сараево...
учество на повеќе семинари, обуки и тренинзи, организирани од страна на Институт Отворено Општество, Балтик Медиа Центар, BBC, Дојче Веле, Потрага по заедничка основа, УСАИД-проект за добро корпоративно управување, Меѓународниот центар за новинарство- Вашингтон, еден месец студиски престој во САД...
член на извршниот одбор на Македонскиот институт за медиуми, член на извршниот одбор на Здружението на новинарите на Македонија, член на УО на АПЕМ-асоцијацијата на приватни електронски медиуми на Македонија;
учество на повеќе обуки и семинари од областа на новинарството како модератор и тренер, заедно со МЦМС-Македонски центар за меѓународна соработка спроведени повеќе обуки за односи со јавност, медиумски настап и новинарски израз, за повеќе општествени институции и структури.
повремен предавач по радио новинарство на Школата за новинарство, ЕШН на Македонскиот институт за медиум.
во 1999 и 2002 година добитник на наградата "Крсте Петков Мисирков". "Новинар (радио) на годината" на ЗНМ - Здружението на новинарите на Македонија.

 


 

BArsov_intranet

м-р Борис Арсов, член

(член на Советот од август 2010 година со мандат од 6 години)

 

Роден е на 22.07.1972 во Скопје;
Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии, отсек Електроника и телекомуникации, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
Магистрирал на Економскиот институт при Универзитетот Св. Кирил и Методиј и се стекнал со звање магистер по финансиски менаџмент;

Докторант на Економски Институт Скопје при универзитетот Св. Кирил и Методиј“ со одобрена тема на докторски труд: „Улогата и значењето на изворите на финансирање за подобрување на финансиското работење на електронските медиуми во Република Македонија“.

 

Добитник е на дипломите (сертификатите):

Nexans сертификат добиен за инсталација, теоретско и практично проектирање и структурно каблирање на кабли со категорија 5е(пет е), 6(шест) и оптички кабли;
ITU/BDT во соработка со Факултетот за Електрично Инженерство и информациски технологии (ФЕЕИТ) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје добиен сертификат за 3G - HSPA и LTE следна генерација на мобилни мрежи.

 

Движење во службата:

• Од 1998 - 2008 година вработен во МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје:

Соработник за преносни системи во Сектор за развој и инвестиции, со работни задачи контрола, надзор, планирање и координирање на активности при инсталација на системите за пренос ( SDH, PDH) и радио-системите.
Координатор за набавки во техничката група во Сектор за набавки со работни задачи набавка на опрема: системи за пренос, мрежна опрема, дигитални централи, системи за безбедност, дел од ИТ опрема), комуникација и координација со крајниот корисник во Македонски Телеком АД Скопје и добавувачите, преговори со добавувачите, подготовка и објавување тендери со техничка документација, техничка подршка. Контрола на залихите на материјалите и опремата во магацинот.
Најголеми Проекти:

Проект за Преносливост на броеви (Number portability),
Проект Max ADSL ,
Проект IPTV,
Проект FTTH (Оптика до секој дом) и
Проект за Законско следење на комуникациите (Lawful Interseption).

 

• Од 2009 - 2010 година вработен во Агенција за електронски комуникации (АЕК), како Самостоен стручен соработник за јавни електронски комуникациски мрежи со работни задачи:

Проверка на проекти за изградба на јавни комуникациски мрежи и давање предолг за издавање на согласност за нивна изградба и изградба на други објекти во врска со нарушувањето на функционирањето на јавните комуникациски мрежи;
Проверка на параметрите за квалитетот на јавните говорни услуги ;
Давање иницијативи и предлози за измена на прописите од областа на телекомуникациите заради хармонизација со регулативата на ЕУ;
Давање мислења и предлози за развој на конкуренцијата во телекомуникацискиот сектор;
Давање мислења и предлози при одобрување на референтните понуди за интерконекција, пристап и разврзан пристап на локална јамка, битстрим, изнајмени линии, изнајмување на големо на претплатничка линија на операторите со значителна пазарна моќ;
Следење на имплементацијата на националните и меѓународните стандарди и технички прописи во областа на јавните комуникациски мрежи;

 

Учества на конференции:

Инфофест 2009 во Будва, Република Црна Гора. Презентација со наслов: Регулација на пазарите за електронски комуникации во Република Македонија;

МАСИТ 2009 во Охрид (II - иот форум на SEE ICT и VI-тата конференција на МАСИТ);

ITU –T , INA академијата од Грција и Агенцијата за електронски комуникации, 2009 во Скопје (Конвергенција на телекомуникацискиот и медиумскиот сектор: Импликации од воведување на правила на пазарите за електронски комуникации и нивна регулација). Презентација со наслов: Регулациски аспекти во следната генерација на пристапни мрежи NGA (Nexst Generation Access).

Конференција во Скопје на тема “3G - HSPA и LTE следна генерација на мобилни мрежи ” организирана од страна на ITU/BDT во соработка со Факултетот за Електрично Инженерство и Информациски Технологии (ФЕЕИТ) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Научен труд: Инвестициски фондови и управување со хартии од вредност -практики и искуства.

 


 

Selver_Ajdini

Селвер Ајдини, член

(член на Советот од август 2011 година со мандат од 6 години)
Роден на 19.08.1967 година
Во март, 2010 година завршува прв циклус на универзитетски студии во траење од три години на Факултетот за политички науки, дипломатија и новинарство, на ФОН Универзитетот;
Во октомври, 2010 се стекнува со звање Специјалист по политички науки: дипломатија и меѓународна политика.
Има 20 годишно искуство во медиумскиот сектор преку работа во групи организирани од странски невладини организации како PRES NOW, MEDIENHILFE, Институт отворено општество – Македонија, Swedish Helsinki Committee for Human Rights, IREX PROMEDIA.
6 години бил член на Управен одбор на Македонскиот институт за медиуми (МИМ).
6 години бил член на Управен одбор на Асоцијацијата на приватни електронски медиуми во Македонија (АПЕММ).


Движење во службата: 
Од 15 декември 1992 до 18 јули 2011, работи во ТВ Хана, Куманово, како управител;
Во 2009 е именуван за главен и одговорен уредник на ТВ Хана Куманово 

Признанија и сертификати:
Сертификат од областа на маркетингот и пропагандата, доделен од страна на International Broadcasting Burea.
Сертификат доделен од Македонскиот институт за медиуми за успешна 6 годишна соработка.

 

 
Lazo_Petrusevski

Лазо Петрушевски, член

(член на Советот од август 2011 година со мандат од 6 години)

 

роден на 18.11.1960 година
Дипломирал на Електротехничкиот факултет, Скопје, на насоката Информатика и автоматика, поднасока Информатика.

 

 

 

Движење во службата:

Септември 1984 – Април 2000, оперативен инженер за автоматика и инструментација во МХК "Злетово", АД, работи на одржување на опрема и припрема на проекти од областа на Автоматското управување и Инструментација;
Септември 1995 – Декември 2005, работи како професор на припрема, извршување и евалуација на обуки во Microsoft Windows & Office околина , програмирање (Visual Basic):
Април 2000 – Декември 2003, раководи со Секторот за Автоматика и Инструментација на ниво на целата Топилница во МХК "Злетово", работи како управник на автоматика и инструментација;
15 Јули 2004 – 30 Ноември 2004, работи во INTRACOM S.A. на PARJA проект финансиран од ЕУ и раководен од од Европската Агенција за Реконструкција, како Постар експерт за Информатичка Технологија. Главна работна задача му била припрема, извршување и евалуација на обуки во Microsoft Windows & Office околина;
1 Април 2005 – 23 Септември 2005, работи на администрација и одржување на локална компјутерска мрежа како систем администратор (Советник - Информатичар) на Основниот суд Велес.
6 Јуни 2005 – 13 Јули 2006, работи на TRAIN проект, како локален ИТ експерт во припрема, извршување и евалуација на обуки во Гео-Информатика на тренинг и градење капацитети на институциите на Локалната Самоуправа. Проектот е финансиран од ЕУ и раководен од Европската Агенција за Реконструкција.
1 Ноември 2005 – 30 Јуни 2008, Раководи со ГИС одделението во рамките на Секторот за ИТ и имплементација на ГИС во Град Скопје
1 Јули 2008 - Август 2011, Раководител на Сектор за информатички технологии и модернизација на Град Скопје, Локална самоуправа.

Признанија и сертификати:

Заменик Претседател на Националниот Совет за Информатичко Општество, Април 2009 - Тековно Август 2011
Јануари 2009, Сертификат за планирање , имплементирање и одржување на Microsoft Windows Server 2003 Active Directory (Microsoft обука 2279B)
Декември 2008, Сертификат за одржување на Microsoft SQL Server 2005 (Microsoft обука 2780)
Јуни 2008, Сертификати за ГИС софтвер од фирмата ESRI (ArcGIS 9.2 десктоп софтвер и ArcGIS 9.2 серверски осфтвер)
Февруари 2006, Сертификат за Гео-Информатика во Урбано планирање од проект TRAIN
Јуни 2005, Сертификат за Дидактичка обука за Обучувачи од проект TRAIN
Октомври 2004, Сертификат за Национален Xpert представник за Република Македонија од Германскиот сојуз на народни универзитети
Април 1987, Добиено Награда “ 1ви Мај “ за особени иноваторски остварувања од Стопанската Комора на Република Македонија
Април 1983, Трето место поединечно на натпревар од Автоматско управување на Електротехничките факултети од поранешна СФРЈ одржан во Умаг, Хрватска
Март 1977, Прво место на натпревар по Познавања од Електротехниката на Средни училишта од поранешна СФРЈ одржан во Загреб, Хрватска

 

 
Zamir_Mehmeti

Замир Мехмети, член

(член на Советот од август 2011 година со мандат од 6 години)
 
 

 
Metodija_Jancevski

м-р Методија Јанчески, член

(член на Советот од август 2011 година со мандат од 6 години)
Роден е на 13 декември 1965 година во Прилеп;
Дипломирал на Институтот за информатика при ПМФ - Скопје во 1993 година и се стекнал со звањето дипломиран математичар-информатичар;
Магистрирал на Институтот за информатика при ПМФ – Скопје во 2004 година со одбрана на магистерскиот труд под наслов “Далечинско образование – основни поставки и примена” и се стекнал со звањето магистер со информатички науки;
Докторант е на Институт за информатика при ПМФ – Скопје со пријавена тема на докторската дисертација ”Образовен софтвер, дигитални учебни материјали и настава со примена на информациони и комуникациони технологии во услови на масовна компјутеризација на образованието” во септември 2007 година.

Движење во службата:

Од 1994 до 2000 година е стручен соработник на ИИ при ПМФ-Скопје;
Од 2000 до 2004 година е помлад асистент на ИИ при ПМФ-Скопје;
Од 2004 до 2010 година е асистент во Заводот за теориски основи на информатиката во рамките на ИИ при ПМФ-Скопје;
Од 2010 до 2011 година е директор на Државниот испитен центар во Скопје;
Од 2007 до 2011 година e едукатор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија по предметот “Информациони технологии со правно пребарување”;
Од 1998 до 2011 изведувал настава и вежби на над 43 работилници, семинари, курсеви и обуки, од кои најголемиот број еднонеделни, за обука на наставници по информатика од основното и средното образование, во рамките на континуираното образование на наставниците;
Учествувал во 16 домашни и меѓународни, научни и развојни проекти;
Со свое излагање учествувал на над 20 научни конференции во земјава и во странство;
Објавил повеќе научни трудови, универзитетски скрипти и прирачници за студенти и стручни трудови, учебници за ученици и прирачници за обуки;
Учествувал во креирање на повеќе on-line Веб-базирани курсеви за потребите на Советот на Европа, Европската мрежа за обука на судии и други проекти;
Бил водач на македонската репрезентација по информатика на 16 балкански и светски Олимпијади по информатика.

 


 

Metodi_Stoimenovski

Методи Стоименовски, член

(член на Советот од август 2011 година со мандат од 6 години)

роден на 05.08.1972;
дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, на насоката компјутерска техника, информатика и автоматика.
во тек му се магистерските студии на Факултетот за Бизнис Економија, Скопје, на насоката Финансиски менаџмент.
Во текот на својата професионална кариера водел и работел на многубројни значајни проекти, апликации и модули во ЕЛЕМ АД, МЕПСО АД, ЈП “Водовод и Канализација”, Дуна компјутери, Планет Интерактив, ЕСМ АД, ЕИН-СОФ, Биро за недоволно развиени подрачја (Министерство за локална самоуправа), ГТИС, Завод за Урбанизам на РМ, Министерство за одбрана, АРМ - Касарна Илинден, Скопје итн.

Движење во службата:
01.2000 – 06.2000 – работи како надворешен соработник за изработка на тестови и независно оценување за компјутерски предмети, во средното училиште „ПЕКСНАС“.
04.2000 – 08.2000- работи како програмер, систем инженер во ГТИС,Продажба на Пансоник Телефонски централи и телефони;
09.2000 – 10.2001 - работи како програмер, систем инженер во Министерство за локална самоуправа, Биро за неразвиени подрачја;
11.2001 – 07.2002 - Работи во фирмата ЕИН-СОФ во Сектор за ИТ, Истражување и развој и Мултимедија, како Програмер и Развој на бази на податоци, Оддел за истражување и развој (Развој и одржување на сметководствени апликации, изготвување на извештаи, дизајн на бази на податоци, Тренер за Документ Менаџмент систем (DocuShare – XEROX)), Раководител на Оддел за Грижа на корисници;
08.2002 - 09.2003- работи во ЕСМ АД, Производство и дистрибуција на ЕЕ. Работи на Развој и одржување на сметководствени апликации, изработка на рапорти за менаџментот, развој на бази како програмер, ИТ Сектор, Дирекција;
10.2003 – 12.2005 - работи како Инженер за апликативни решенија одговорен за развој во Дуна Компјутери (ИТ, Копири, Развој);
01.2006 – 01.2007 - работи во ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје како Директор на сектор за ИТ;
02.2007 – 10.2008 - работи во МЕПСО АД, како раководител на Сектор за ИТ и Телекомуникации;
06.2007- 05.2011 - работи како Независен член во Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје;
10.2008 - 08,2011 - Работи како Координатор на проект, Оддел за ИТ и Телекомуникации, во ЕЛЕМ АД- Скопје.

Учества на семинари и обуки:
Training of the Basis of Effective Management in Communal Public Enterprises (USAID- Macedonia, Decentralization Project);
Семинар „ Management skills“ (Management education center - MOTIVA)
Семинар „ ISO 9000:2000 standards“ (Smile IT Solution)
 

 
Antonio_Jovanovski_web

Антонио Јовановски

(член на Советот од мај 2012 година со мандат од 6 години

 


 

Seljadin_Xhezairi_web

Сељадин Џезаири

(член на Советот од мај 2012 година со мандат од 6 години)

 

 Vasko_Petrevski

м-р Васко Петревски

(член на Советот од мај 2012 година со мандат од 6 години)

 

 

Актуелно

ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогнио�� телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...


ШТО Е ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИЈАТА?

Дигитализацијата на телевизијата подразбира производство, пренос и прием на телевизиски програми во дигитален облик, со користење на дигитални методи на модулација и обработка на сигналот.

Повеќе...


ЗОШТО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА?

Процесот на дигитализација на телевизијата е завршен или е во тек во повеќето европски земји. Доколку не се премине на дигитална телевизија, Република Македонија не само што технолошки ќе заостанува зад другите земји туку и дигиталниот сигнал од соседните земји ќе го попречува постоечкиот аналоген сигнал во нашата земја.

Повеќе...


КОГА ЌЕ СЕ ИСКЛУЧИ АНАЛОГНИОТ СИГНАЛ?

Со одлука на Владата на Република Македонија како краен рок за исклучување на аналогниот телевизиски сигнал е определен 31 мај 2013 година. Тоа значи дека само дигитален сигнал ќе почне да се емитува веќе наредниот ден, односно од 1 јуни 2013 година.


На 1 јуни 2013 година ќе бидат исклучени сите аналогни и ќе има само ...

Повеќе...


Програмите ќе се пренесуваат преку дигитални терестријални мултиплекси. Во декември 2012 година, Советот за радиодифузија усвои...

Повеќе...baner4

tv-spot-banner2

digi-banner1

zakoni5