Публикации PDF Печати Е-пошта

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ


Стратегија за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија 2007 - 2012

 

Акциски план за спроведување на Стратегијата за разво�� на радиодифузната дејност

 

ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ – ПАЗАР НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ...


Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2011 година

 

Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2010 година

 

Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2009

 

Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2008

 

Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2007


Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2006, 2005 и 2004

 

АНАЛИЗИ ОД ПРОГРАМСКИ АСПЕКТИ


Политичкиот плурализам во телевизиските вести на јавниот радиодифузен сервис (2012)


Анализа за Родот во телевизиските програми

 

Анализа на радио програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011 година)

 

Извештај за остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година

 
Извештај од анализата на телевизиските програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис МРТ

Извештај од мониторингот на Јавниот радиодифузен сервис– Политичкиот плурализам во телевизиските вести

 

Извештај од анализата на спотовите емитувани со ознака "бесплатно емитување" на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал

 

Анализа на програмите на МРТ

 

Комуникациска анализа на известувањето во централните вести на МТВ1, ТВ А1 и ТВ Сител

 

Анализа на политичкиот плурализам во вестите на јавниот радиодифузен сервис


Истражување на вестите и известувањето, 2001

 

 

ПРАВНИ АНАЛИЗИ – СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ

 

Aнализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година. Прилогот на оваа анализа можете да го превземете тука.


Aнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите во период од 1-ви јули, заклучно со 31-ви декември 2012 година


Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекрќочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (заклучно со 30-ти јуни 2012 година)

 

Анализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекрѓувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година

 

Анализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузеритe во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година

 

Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки заклучно со 30-ти јуни 2012 година

 

Анализа за надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, израчени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во третиот квартал од 2011 година

 

Правна анализа на резултатите од поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во периодот од јануари до јуни 2011 година)

 

Анализа на сите спроведени мерки од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

 

Анализа за надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, израчени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во првиот квартал од 2011 година

 

 

АВТОРСКИ/СРОДНИ ПРАВА


Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторските и сродните права во 2 квартал на 2012 година

 

Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во вториот квартал на 2012

 

Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и  другите активности на секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првиот квартал на 2012 година

Квартален  извештај од состаноците со операторите на јавни комуникациски мрежи и радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права за прв квартал на 2012 година

 

Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права во II квартал на 2011 година

 

ИЗБОРИ


ПРЕГЛЕД НА ПЛАТЕНОТО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ емитувано на радио и телевизиските програмски сервиси за време на Предвремените парламентарни избори 2011 г. (16 мај – 03 јуни 2011 година)

 

Извештај од мониторингот на медиумското покривање на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2011


АНАЛИЗИ ОД ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ


ДРУГИ АНАЛИЗИ


Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2012 година

 

Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 година

 

Анализа за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2011 година и прилози

 

Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност

 

Анализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година

 

Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2010 годинa

 

Испитување на мислењето на публиката за 2009 година

 

Трибина за радио и телевизиските програми и културниот идентитет, 2001

 

Работилница за заштита на децата и младите од насилството и порнографијата на телевизијата, 2000

 

Работилница за радиодифузна регулатива, 2000

 

Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот а дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви Јануари до 30 јуни 2012 година


Полугодишна анализа на следењето на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јануари до 30-ти јуни, 2012


Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот од 1ви јули до 31ви декември 2011 година

 

Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

 

БИЛТЕНИ

 

Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекрќочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (заклучно со 30-ти јуни 2012 година)

Анализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекрѓувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 год

 

Билтен 8 на СРД - 2001, Електронските медиуми и локалните избори во 2000 година

 

Билтен 7 на СРД - 2000, Извештај за работата на СРД од 1 јули 1999 до 30 јуни 2000 година

 

Билтен 6 на СРД - 2000, Електронските медиуми и претседателските избори во 1999 година

 

Билтен 5 на СРД - 2000, Нови членови на СРД, Програма за работа на СРД за 2000, Извештаи на EU и на COE  за медиумите

 

Билтен 4 на СРД - 1999, Извештај за работата на СРД, Зачленување на СРД во EPRA, Програма за работа на СРД за 1999 година

 

Билтен 3 на СРД - 1998, Електронските медиуми и парламентарните избори во РМ во 1998 година

 

Билтен 2 на СРД - 1998, Набљудување на програмите на концесионерите

 

Билтен 1 на СРД - 1998, Прв билтен на СРД за неговиот натамошен развој, 1998