Мониторинг PDF Печати Е-пошта

СРД врши редовен мониторинг на програмите што ги емитуваат електронските медиуми и операторите на јавни комуникациски мрежи. Мониторингот на електронските медиуми се врши од повеќе аспекти: почитување на лимитите за рекламирање, на правилата за спонзорство, исполнувањето на обврските за емитување одреден процент изворно создадена програма и изворно создадена вокално-инструментална музика, заштитата на малолетната публика, почитувањето на програмските стандарди и други аспекти, што ги предвидуваат Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти и правилници. Доколку со мониторингот се констатираат прекршувања на Законот, тогаш СРД изрекува соодветни мерки.


 

Мониторингот над операторите на јавни комуникациски мрежи се врши од аспект на регистрацијата на програмските пакети, почитувањето на авторските права, јазикот на титлување, обврската за кодирање на порнографски канали и слично.  


 

Мониторингот се врши редовно, во согласност со Програмата за работа на СРД и ад-хок, по потреба.

 

За време на избори, СРД го следи не само медиумското покривање на изборната кампања и политичкото рекламирање туку и однесувањето на медиумите во периодот од денот на распишување на изборите, па се’ до официјалниот почеток на изборната кампања.