Radio dhe TV-stacione në Republikën e Maqedonisë PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Lista të radiopërhapësve të regjistruar në Republikën e Maqedonisë

 

Mbart listën e televizioneve të regjistruara (nevojitet MS Excel) (Në maqedonisht) (26.01.2012)


Mbart listën e radiove të regjistruara
(nevojitet MS Excel)
(Në maqedonisht) (21.11.2011)


Republika e Maqedonisë ka sistem mediatik dual, që përbëhet nga radiodifuzioni publik dhe nga radiodifuzioni komercial. Do të thotë, krahas servisit publik, veprimtari radiodifuzive kryejnë edhe të ashtuquajturat shoqata radiodifuzive tregtare (apo sigurues komercialë të përmbajtjeve audio-vizive), si dhe institucionet radiodifuzive jopërfituese.

Struktura e industrisë radiodifuzive

Funksionet e servisit radiodifuziv publik i kryen Radiotelevizioni Maqedonas (RTM). Ai punon sipas mënyrës dhe kushteve të përcaktuara në Ligjin për veprimtari radiodifuzive (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 100/2005 dhe 19/2007) dhe lejen për të kryer veprimtarinë radiodifuzive e merr me atë ligj.

Emituvanje_na_programa_od_tv_studio

Figura 1:Emetim programi nga studioja TV

Shoqatat radiodifuzive tregtare mund të themelohen nga persona juridikë dhe fizikë sipas kushteve të përcaktuara në Ligjin për veprimtari radiodifuzive dhe në ligje të tjera, ndërkaq lejen për të kryer veprimtarinë radiodifuzive e jep Këshilli i Radiodifuzionit (KRD). Gjithashtu, Ligji për veprimtari radiodifuzive mundëson edhe themelimin e institucioneve radiodifuzive jopërfituese. Ato mund t’i themelojnë institucionet, shoqatat dhe fondacionet arsimore, kulturore e të tjera, me qëllim që të kënaqen nevojat dhe interesat e grupeve me targetim specifik, siç janë,  për shembull,  radiot universitare.

Borce

Figura 2: Emetim programi nga studioja e radios

Në segmentin publik dhe privat të televizionit në Maqedoni bashkësitë etnike joshumicë kanë media në gjuhët e tyre. Ka programe në gjuhën shqipe, boshnjake, rome, turke, serbe dhe kroate.
Platforma për transmetimin e programeve të siguruesve të shërbimeve mediatike audio-vizive

Transmetimi i programeve në Republikën e Maqedonisë kryhet përmes gjashtë rrjeteve analoge terrestriale të radios dhe tetë rrjeteve radiodifuzive televizive për transmetimin e  programeve të radiopërhapësve publikë e privat. Operator publik për transmetimin e programeve të radios e të televizionit është ndërmarrja publike  “Radiodifuzioni Maqedonas – Shkup” (RDM).
Në dallim nga servisi publik, radiopërhapësit komercialë kanë në dispozicion rrjete të veta radiodifuzive analoge, përkatësisht më shpesh vetë i transmetojnë serviset e tyre programore. Riemetim të tyre bëjnë edhe operatorë të tjerë të rrjeteve komunikuese publike në më shumë platforma teknike, siç është kablloja (riemetim analog dhe digjital - DVB-C), IPTV (televizion përmes protokollit internet), rrjetet tokësore digjitale pa tel (DVB-T), rrjetet satelitore (DVB-Sх), si dhe përmes disa operatorëve UMTS mobilë.

Prenos_na_tv_sodrzini_preku_UMTS

Figura 3: Transmetim i TV-përmbajtjeve përmes rrjetit mobil UMTS

Prikaz_na_satelit_preku_koj_se_prenesuvaat_tv
Figura 4: Tregues sateliti, përmes të cilit emetohen kanale televizive e të radios